Eddie with his New York Mets


Jay PaytonTug McGraw


Roger Cerdeno


Pedro Astacio


Edgardo Alfonso

 


Felix Millan


Rick White

 


Tom Glavine and Eddie


Tom Glavine (signing the metmobile)

 


Mike PiazzaRoberto Alomar